086-21-51981227 [email protected]

زمان برای برچسب های مستقیم حرارتی؟

چگونه یک تغییر در مواد برچسب می تواند هزینه ها را کاهش دهد، بهبود پایداری و بهبود OEE اگر شما از پرینتر حرارتی استفاده می کنید ...
ادامه مطلب

برچسب گذاری و راه حل های کد گذاری برای صنعت شراب

صنعت شراب با تغییر تنظیمات و خواسته های مصرف کننده مواجه است. خبرنگاران شراب امروز نیازمند شفافیت هستند ...
ادامه مطلب

برچسب گذاری بارکد برای موارد حمل و نقل

آیا شما نیاز به استفاده از برچسب های بارکد GS1 را به بیش از یک طرف موارد حمل و نقل خود (معمولا برای انطباق ...
ادامه مطلب